Boråsregionen

Framtidsbild Boråsregionen

Projektägare: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Beviljades medel: 2017-11-10
Beviljat stöd: 1 220 000kr/år 2018 - 2020
Projektperiod: 2017-12-01 - 2022-06-30
Kontaktperson: Karin Björklind

Beskrivning
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ska tillsammans med sina medlemskommuner ta fram en gemensam framtidsbild och en fysisk strukturbild. Dessa bilder ska konkretisera riktningen och kommande vision för framtidens Boråsregion. Förbundet behöver arbeta fram ett arbetssätt och redskap för att prioritera olika sektorers frågeställningar utifrån en helhetssyn på regional utveckling. Metoden är att utifrån olika frågeställningar tillsammans arbeta fram strukturbilden som kommer att utgöra ett stöd vid prioriteringar och lokalisering av skolor, vägar, bostadsbyggande, kollektivtrafik med mera.

Framtidsbilden ska bidra till att effektivisera och samordna samhällsplanering på regional nivå och ge en vision för delregional samverkan. Framtidsbilden ska stödja Västra Götalandsregionens vision om det goda livet och strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) genom att ta ansvar för den delregionala utvecklingen. I och med att Västra Götalandsregionen tar fram en ny regional utvecklingsstrategi för perioden 2021 - 2030 kommer arbetet med Framtidsbild Boråsregionen att samordnas

Målstyrning
En region för alla - Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland.

Sjuhäradsperspektiv
Samverkan kommer att ske dels inom och mellan de tvärsektoriella arbetsgrupper inom respektive kommun. Detta gör att samverkan sker dels lokalt och dels sektorsövergripande på både regional och lokal nivå.