Boråsregionen

Aktuellt

Art Center Sjuhärad

Art Center Sjuhärad – Hållbarhet, innovation, inkludering

Projektägare: Teater Nu
Sökt bidrag: 340 000kr
Beviljat bidrag: 250 000kr
Projektperiod: 2019-03-01-2021-12-31
Kontaktperson: Sara Österbro

Beskrivning
Projektet syftar till att genom en regional samverkan mellan Teater Nu (Boy Konsthall), Future Utopia Community Key i Uddebo, Rydals museum, Nycirkusfestivalen och Internationellt Vävcenter Sjuhärad skapa ett ökat intresse för samt tillgängliggöra respektive verksamhet för en bredare publikgrupp. Genom samarbete och strategisk planering ges större möjlighet att ta del av kulturella krafter som spirar i Sjuhärad. Projektet bidrar till att öka genomslagskraften för verksamheterna samt stödjer samordning och utveckling av det fria kulturlivet i Boråsregionen. Det bidrar till visionen i den delregionala kulturplanen att kommunerna i Sjuhärad fungerar och upplevs som ett kreativt kluster för kultur. Art Center Sjuhärad vill utveckla Sjuhärad genom att samordna verksamheterna i noderna Rydal, Bollebygd och Uddebo till attraktiva residensplatser för konstnärer och konstnärlig utveckling. Med projektet vill man tillsammans lägga grunden till ett delregionalt konstcentrum med föreningar och fria kulturutövare. Projektet innebär en lärandeprocess som kommer att skapa en plattform för samverkan som främjar möten mellan konstarterna och sprida det konstnärliga innehållet till en större publik. Med Art Center vill noderna utveckla ett kultursystem som möter framtiden och stärker de fria aktörerna i sin utveckling mot självförsörjande organisation. Ett mål i projektet är samverkan och medverkan i GIBCA 2021 – Göteborgs internationella konstbiennal.

Målstyrning
Projektet Art Center Sjuhärad ligger i linje med Boråsregionens kulturplan för 2016 - 2019 och visionen att Sjuhärads kommuner ska fungera och upplevas som ett kreativt kluster för kultur. Det ligger helt i linje med målbilden Kreativt kluster för kultur och utvecklingsinsatserna: Verka för en utveckling av befintliga och nya kultursystem, Skapa en infrastruktur för spridning av konstnärliga uttryck samt verka för att synliggöra och stärka de kulturella och kreativa näringarna i Boråsregionen. Art Center ligger i linje med tre av fem strategiska områden i regionens kulturstrategi: Utveckla kapaciteter, Gynna nyskapande och Öka internationaliseringen.

Sjuhäradsperspektiv
Samverkan sker mellan Bollebygd, Mark och Tranemo kommuner. Respektive kommun går in med resurser i projektet. Projektet bidrar till gemensam nytta i Sjuhärad genom att samordna fria kulturutövare och nyskapande kulturverksamheter. Befintliga konst- och kulturverksamheter blir mer tillgängliga för invånarna och grunden till ett nytt kultursystem med konstnärsresidens läggs.

Aktiviteter
Nätverksträffar, konstnärsmöten, workshops, studieresa till GIBCA Extended 2019, studiebesök hos varandra, seminarium, medverkan i Nycirkusfestival, workshop Boy Konsthall, Antisymposium i Uddebo, medverkan i Living Advent Calender Rydal, konstnärsresidens, medverkan i GIBCA Extended.

Långsiktig effekt
Projektet Art Center Sjuhärad lägger grunden för ett nytt tvärsektoriellt kultursystem i Sjuhärad och ett nytt konstcentrum för fria kulturutövare och föreningar. Art Center Sjuhärad bidrar till att Boråsregionen blir ett kreativt konstcentrum med regionalt och internationellt verksamma konstnärer med inriktning på konstnärer verksamma på mindre orter. Det stärker de kulturella och kreativa näringarna på landsbygden och på platsutveckling.

Villkor
Att vid sidan av den gemensamma lärandeprocessen mellan aktörerna i projektet och utvecklingen av hållbara kultursystem i samverkan, lägga fokus på samordning och marknadsföring av de utställningar, seminarier och program som arrangeras på de olika platserna. Att samverkan sker med GIBCA Extended.