bild

Boråsregionens Delregionala Utvecklingsstrategi - BRUS

Ett förslag på Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 har varit ute på remiss och beslut ska fattas av regionfullmäktige i februari 2021.

Med avstamp i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 har Boråsregionen beslutat att ta fram en ny delregional utvecklingsstrategi för programperioden 2021 – 2030. Den delregionala utvecklingsstrategin kommer att ersätta Boråsregionens Tillväxt och utvecklingsstrategi 2014 – 2020. Den delregionala utvecklingsstrategin ska lyfta fram prioriteringar särskilt viktiga för delregionen och arbetet ska samordnas med arbetet att ta fram förbundets framtidsbild. Målsättningen med arbetet är att en ny BRUS ska antas på Direktionens sammanträde i juni 2021.

Hur arbetar Boråsregionen med BRUS?
För att landa i vilka prioriteringar som den delregionala utvecklingsstrategin ska fokusera på har en intern arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från kommunalförbundet samt en referensgrupp med kommunala tjänstepersoner skapats. Fram till mars kommer regionutvecklare från Boråsregionen att vara ute i majoriteten av Boråsregionens nätverk för att hålla samtal om vad BRUS ska innehålla och fokusera på.

En kick-off i arbetet var FOKUS Boråsregionen den 5 november - en dag för vårt gemensamma arbete med att skapa en hållbar regional utveckling. Läs mer >>

Har du frågor eller funderingar om den delregionala utvecklingsstrategin?
Har du frågor eller funderingar kontakta Ellen Lageholm eller info@borasregionen.se