Boråsregionen

Temp

Regional kulturplan

Under våren 2023, skickades den nya kulturstrategin för Västra Götalands regionen ut på remiss. I Boråsregionen har vi under våren träffat samtliga kommuner för att diskutera Kulturstrategin och också vår delregionala kulturplan som öven den ska revideras.

Remissvaret hittar du här:

Yttrande Kulturstrategin Pdf, 217.3 kB.

Under hösten 2023 kommer kommunerna i Sjuhärad tillsammans med Boråsregionen fortsätta att arbeta med revideringen av den delregionala kulturplanen.

------

I enlighet med Kultursamverkansmodellen så arbetar Boråsregionen utifrån Västra Götalandsregionens kulturstrategi 2020-2023.

Kultursamverkansmodellen är ett sätt att fördela medel ur den statliga kulturbudgeten. Västra Götalandsregionen ansöker om statliga medel med utgångspunkt från den regionala kulturstrategin. I Kulturstrategin redogör regionen för sina kulturpolitiska ambitioner och prioriteringar. Kulturrådet fördelar statliga pengar med de regionala kulturplanerna som stöd.

Kommunerna i Boråsregionen, har gemensamt tagit fram en delregional kulturplan 2020-2023 där de områden som vi gemensamt vill arbeta mer kring och ha fokus på lyfts fram.


Temp

Bibliotek och Läsfrämjande

Temp

Kulturskola

 

Temp

Offentlig konst och Gestaltad livsmiljö

Temp

Platsutveckling och Besöksnäring

Temp

Folkbildning och Civilsamhälle

Temp