Boråsregionen

Månadswebinarium Fossilfri Boråsregion

Alla medlemskommuner i Boråsregionen har skrivit under Klimat 2030 som vill bidra i omställningen till en klimatsmart region. Vägen dit nås både genom kommunernas egna satsningar och satsningar i samverkan. Utmaningarna i genomförandet är i stora drag desamma men förutsättningarna kan variera. Därför behöver vi varandra. Regelbundna teamsmöten tänker vi är en framgångsfaktor. Att enkelt och effektivt hålla nyckelpersoner uppdaterade och där gemensamma frågor och satsningar adresseras.

Önskar ni vara med på utskicket eller vill ha presentationer, så kontakta projektledarna.


2022

20221124
Kombinerade mobilitetslösningar för ett hållbart resande

Mobilitetslösningar i Region Värmland - Sebastian Tay Hannebo Utvecklingsledare, Region Värmland

Kraftsamling mobilitet - vad är på gång hos Västtrafik? - Marita Albrektsson Projektledare strategisk samverkan, Västtrafik

20221027
El, effekt och energi -samverkan för en trygg elförsörjning i Vårgårda

Samverkan för trygg elförsörjning i Vårgårda kommun -Fredrik Bergman Miljöstrateg och Linn Marinder Näringslivschef (COI, Center of Innovation) Vårgårda kommun och Magnus Kuschel Innovationsledare, Innovatum

20220929
Hur når vi en fossiloberoende fordonsflotta?

Järfälla kommuns arbete för att nå en fossiloberoende fordonsflotta -Mattias Larsson Avdelningschef/Fordonsansvarig, Järfälla kommun

20220825
Cykeln i projekt, planering och strategier

Förenklad och hållbar cykelbanedesign utanför stadskärnor - Bodil Ahlström Projektledare, RISE

Cykeln i projekt, planering och strategier - Ronny Svensson Kommunutvecklare och Rickard Karlsson Planchef, Orust kommun

20220602
Hållbar mobilitet på landsbygd

Hållbar mobilitet på landsbygd Magnus Fredricson Strateg håll-bar samhällsutveckling, Skaraborgs kommunalförbund

RORiLand -En framtida klimatsmart landsbygd Louise Olsson Pro-jektledare RORiLand, Fyrbodals kommunalförbund

20220428
Elektrifiering -från strategi till handling

Vad kommer först -laddinfrastrukturen eller elfordonen? Anne PiegsaProcessledare, Business Region Göteborg

Vad ska kommunerna göra åt behovet av laddstationer? Maria Aronsson Miljöstrateg, Strömstad kommun

20220331
Biogas - ett system för ett hållbart samhälle

Vad händer inom biogasområdet? - Omvärldsbevakning och exempel från Västra Götaland, Joel Karlberg, Projektledare Biogas Väst.

Biogasresan i Kalmar län - Lärdomar och framtidsutsikter. Carolina Gunnarsson, Miljösamordnare, Region Kalmar län

20220224
Vätgas - det nya drivmedlet?

Framtiden med Vätgas som drivmedel , energibärare och energilager. Björn Aronsson, Verksamhetsledare Vätgas Sverige

ElectriVillage i Mariestad - resa och lärdomar. Susanné Wallner, Näringslivsstrateg Mariestad

2021

20211216
Hur? - Upphandling av laddpunkter

Upphandling av laddpunkter - Torunn Acking, Kategoriansvarig Fordon, och Sari Bodin, Regionalt inköpsstöd, från Adda Inköpscentral

20211125
Tillbaka till framtiden - Bildelning och självkörande bilar

I till exempel science fiction filmer visas ofta självkörande bilar i framtiden eller i yttre rymden. I projektet SESMA har projektteamet undersökt och kartlagt invånares mobilitetsvanor samt tagit reda på hur de uppfattar och upplever automatiserade, eldrivna och delade fordon. Ulrika och Lars-Olof från Högskolan väst kommer och berättar deras slutsatser från projektet.

20210930
Digitalisering och innovationer skapa mer hållbar mobilitet?

Landsbygdens innovationskraft väcks där mobiliteten tryter - Dr. Maria Schnurr Senior Researcher RISE

Effektivare rutter med uppkopplade papperskorgar - Anthony Mc Carrick ,Digitaliseringsstrateg, & Tomas Thernström,
Avfallsstrateg, från Södertälje kommun.

20210826
Hållbart resande är norm - Hur kan vi nå dit?

Hållbart resande är norm”- Hur kan vi nå dit? — Lena Hesselroth från Västtrafik. Hållbart resande Väst tillhör nu Västtrafik och Lena kommer även presentera deras nya satsningar där kommuner kan delta för att bidra till ökad hållbar mobilitet

Falköping som ett gott exempel - Sara Lehman Svensson, Miljöstrateg, Falköpings kommun berättar hur de som kommun arbetar för att öka cyklingen i kommunen.

20210527
Fossilfria arbetsmaskiner — Hur kan en kommun arbeta med att minska utsläppen från arbetsmaskiner?

Goda exempel från Lunds Kommun — Lund ingår i det kommungränsöverskridande projektet Fossilbränsle fria kommuner 2.0. Där kommuner i södra Skåne samarbetar för att uppnå fossilfria lösningar. Elin Dalaryd kommer berätta om Lunds erfarenheter och arbete.

Rekommendationer på upphandlingskrav - Anastazia Kronberg kommer berätta om hur Göteborg har arbetat med att skapa utsläppsfria bygg– och anläggningsplatser

20210429
Tunga transporter - Hur kan en kommun arbeta med att effektivisera godstransporter? Hur kan elektrifieringen inom tunga transporterna se ut i framtiden?

Samverkan med näringslivet — Borås stad har arbetat i olika projekt med näringslivet för att maximera och effektivisera transporterna. Här kommer de bland annat prata om samverkan med företagen i Viared samt andra spännande projekt. Sara Thiel, Näringslivsutvecklare Borås stad

Elektrifieringen av tunga transporter — Hur framtiden ser ut kring elektrifieringen av tunga transporter sker framöver. Gunnar Ohlin, Lindholmen Science Park

20210325
Ladda för framtiden - BioFuel Region kommer och delar med sig av sin kunskap kring den arbetet med elektrifieringen. vilken roll kan kommunen ta? Hur kan kommunen organisera sig i frågan? Johan Lagrelius projektledare BioFuel Region

BioFuel Region – för ett ofossilt norra Sverige. Projektet driver på omställningen till en utvecklad bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta. Genom att kanalisera och koordinera arbetet mellan kommuner och andra aktörer. BioFuel Region grundades 2003 och finansieras av medlemmar, regioner och EU. I dag finns sju medarbetare i Umeå och en i Skellefteå.

20210225
- Biodrivmedel—Hur ser biogaspotentialen ut för Sjuhärad och hur kan medlemskommunerna tänka kring drivmedel som HVO, etanol och RME?

Biogasens potential i Sjuhärad — Biogas Väst förklarar fördelarna med biogas, dess roll i omställningen till fossilria transporter 2030, och vilken potential det finns för biogasproduktion i just vår region. Bo Ramberg & Joel Karlberg, Biogas Väst

Strategisk och fossilfri omställning av kommunernas fordonsflotta -fordonsbränslena HVO, etanol och RME och hur man som kommun kan prioritera och tänkta långsiktigt kring drivmedel i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Mats-Ola Larsson från IVL Svenska Miljöinstitutet, samordnare för hållbara transporter inom Klimat2030.

20210128
- Hållbar Mobilitet i mindre samhällen och på landsbygd — en viktig framtidsfråga för många kommuner

Vad och varför hållbar mobilitet i mindre samhällen och på landsbygd? Resultat från projekt Tur & Retur, spaning utåt och framåtblick. Vera Telemo, projektledare Tur & Retur, Fyrbodals kommunalförbund

Elcykling, vintercykling, vikcykel i kollektivtrafik, barns resande och arbetsplatsers möjligheter – det har engagerat Lena under sin tid på Hållbart Resande Väst, Västra Götalandsregionen. Har fler kommuner blivit aktiva i Hållbart resande västs projekt och vad händer nu när vi flyttar in hos Västtrafik? Lena Hesselroth, projektledare, Västtrafik

2020

20201210
- Hur kan en kommun arbeta med att ställa om sin fordonsflotta? Exempel från Åmål samt Upphandlingsmyndigheten.

Nominerad till Laddguldet 2020 Sotenäs är en av de kommuner i Fyrbodal som har ställt om sina fordon till elbilar. Vad ska en kommun tänka på vid en sådan omställning och hur får man till laddning för sina elbilar ? Helena Götherström, fordonsansvarig Sotenäs kommun & Martin Andersson, projektledare Sotenäs kommun

Prioritering vid inköp av nya personbilar Upphandlingsmyndighetens kriterier för att premiera fordon som kan köras på förnybara drivmedel Heini Marja Suvilehto, Segmentsansvarig Hållbarhet Upphandlingsmyndigheten