Boråsregionen

Trygg Energiförsörjning

Här hittar ni länkar till olika stöd som finns att söka för att ställa om.
Sidan är inte komplett så tipsa gärna projektledaren om andra stöd.


» Potential för vind- och solkraft i Sjuhärad

Summering:

Behovet av el och effekt är snabbt stigande i Västra Götaland och avgörande för att klara den omställning som nu har tagit fart. Den regionala utvecklingsstrategin inkluderar kraftsamling elektrifiering och med ”Kommunernas elektrifieringsresa” kan kommuner och kommunalförbund arbeta med sin elektrifieringsresa för att nå resultat innan 2030.

Tillsammans med medlemskommunerna (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda) driver Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund satsningen Fossilfri Boråsregion som syftar till att ställa om till en fossiloberende transportsektor och skapa en trygg energiförsörjning i Sjuhärad. För att trygga elektrifieringen i den nuvarande energikris och att möta de framtida behov har Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbundet tillsammans med kommunerna undersökt vilken potentialen för energiproduktionen från vind- och solkraft finns i Sjuhärad.

Rapport Potential för vind- och solkraft i Sjuhärad Pdf, 11.5 MB, öppnas i nytt fönster.

GIS underlag från rapporten Zip, 22.9 kB.

 

 


» Samverkans plattform Trygg Energiförsörning Sjuhärad

Syftet med att träffas var för att skapa ett forum för dialoger mellan Näringslivschefer, Samhällbyggnadschefer och elnätägare/energibolag. Här ska olika frågor diskuteras för att möjliggöra till att skapa trygg energiförsörjning i Sjuhärad. Forumet skapas utifrån deltagarnas behov. Arbetet är en del i projektet Fossilfri Boråsregion som drivs av kommunalförbundet. Energikontoret Väst/ Innovatum är en part i projektet och bistår med sin kompetens inom området.

26 maj 2023 - Klicka här för merinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 


» Samverkan för trygg elförsörjning i Sjuhärad

Summering:

Under 2021 har Business Region Borås och Fossilfri Boråsregion samverkat kring från kring trygg elförsörjning i Sjuhärad. Samtliga kommuner, elnätsbolag såväl som näringslivsrepresentanter och politiken har deltagit på flera sätt. Beakta att denna rapport varken gör anspråk på att utgöra en komplett beskrivning av nuläget eller ange helsäkra uppskattningar av framtida effektbehov. Eftersom det finns mycket komplexitet och flera osäkerhetsfaktorer har fokus i uppdraget snarare varit att bygga förståelse, öka engagemang och adressera faktorer som kan stödja fortsatt arbete. Uppdragets resultat blir med andra ord en start för det arbete som nu behöver göras, inte en slutpunkt. En stor omställning pågår och genom att presentera ett antal punkter kan både dialog och utveckling främjas.

Rapport Samverkan för trygg elförsörjning i Sjuhärad Pdf, 2.3 MB.


» Informationsträff Länsstyrelsens lansering av vägledning om energiplanering 20230322

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en vägledning som stöd till kommunerna i deras energiplanering. Ny energistatistik för länet som ett viktigt underlag i arbetet med energiplanering har också tagits fram parallellt. Vägledningens syfte är att stötta kommunerna i deras framtagande av energiplan och utgår från lagen (1977:439) om kommunal energiplanering. Klimatet har också vägts in som en viktig aspekt av energifrågan. Något som framgår av de energimål som Sverige antagit. Ett annat syfte med vägledningen är att förklara varför en energiplan är viktig och att den bör vara ett underlag till den fysiska planeringen. Vägledning till energiplaner ska hjälpa kommunerna uppnå energi- och klimatmål | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Presentationen från träffen hittar ni här Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. och inspelningen till lanseringen hittar ni nedan: