Boråsregionen

Samhällsplanering

Samverkan i stråket Göteborg-Borås
I samverkan ingår kommunalförbunden i Göteborgsregionen och Boråsregionen tillsammans med Göteborgs-, Mölndals-, Härryda-, Bollebygds-, Marks- och Borås kommun. Målbild 2035 för stråksamverkan visar den gemensamma inriktningen för en framtida hållbar regional struktur. Målbildens syfte är att stödja en fortsatt samverkansprocess i stråket. Den är ett gemensamt förhållningssätt och en plattform för översiktlig planering i berörda kommuner och kommunalförbund. Målbilden är även utgångspunkt för gemensamma strategier och handlingsplaner.

Utveckling med närliggande regioner
Kommunalförbundet i Boråsregionen arbetar för ett utökat och nära samarbete med de övriga delregionerna i Västra Götaland. I och med att Varberg är medlem i förbundet sker även en del kontakter med Hallands län, främst inom infrastruktur och kollektivtrafikfrågor. Ambitionen är att även utöka samarbetet med Smålands och Jönköpings län för att möta utvecklingsbehoven för de av våra medlemskommuner som angränsar mot dessa regioner.

Kontakta regionutvecklare samhällsplanering om du vill veta mer >