bild

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 - 2030

Med avstamp i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 har Boråsregionen arbetat för att ta fram en ny delregional utvecklingsstrategi för programperioden 2021 – 2030. Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 ersätter Boråsregionens Tillväxt och utvecklingsstrategi 2014 – 2020.

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad anger riktningen för det delregionala utvecklingsarbetet 2021–2030 och samspelar med den regionala utvecklingsstrategin för samma period. Arbetet samordnades med Boråsregionens arbete med att ta fram en regional struktur- och framtidsbild där tre utmaningar identifierats; kompetensförsörjning, infrastruktur och digitalisering. Strategin vänder sig till alla parter som arbetar för regional utveckling och ska fungera som vägledning och inspiration för kommunerna och andra aktörer. Strategin styr kommunalförbundets prioriteringar inom det regionala utvecklingsarbetet och fördelningen av delregionala utvecklingsmedel.

Strategin har tagits fram i nära och bred dialog med de åtta medlemskommunerna genom dialogmöten med de kommunala nätverken, kommunledningar, kommunal referensgrupp, kommunchefsnätverket och i några politiska kommunstyrelser. Dialog och samtal har även förts med externa aktörer och samarbetspartners.

Beslut
På Direktionens sammanträde den 4 juni 2021 antogs Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030.