Boråsregionen

Fullföljda studier Sjuhärad

Regionala utvecklingsnämnden (RUN) har beviljat Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2,25 mnkr årligen för att under perioden 2022-2024 arbeta med fullföljda studier Sjuhärad.

Det övergripande målet med projektet är att bygga upp delregionala kunskapsnoder som skapar förutsättningar för hållbart och långsiktigt arbete inom området fullföljda studier med fokus på samverkan och utveckling, vilket sammantaget syftar till att öka andelen barn och unga som fullföljer sina studier.

Arbetet kopplar an till Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 och de två fokusområdena En socialt hållbar delregion samt Strategisk kompetensförsörjning.

Fullföljda studier Sjuhärad är en del av Västra Götalandsregionens kraftsamling Fullföljda studier inom den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030. Läs mer om det regionala arbetet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förstudie fullföljda studier
För att kartlägga och inventera det pågående arbetet i delregionen kommer kommunalförbundet under perioden 2022-01-01 - 2022-06-30 att genomföra en förstudie inom området fullföljda studier. Förstudien ska mynna ut i en handlingsplan och lägga grunden till fortsatt projektgenomförande fram 2024.

Vill du veta mer om Fullföljda studier? Kontakta någon av oss i Team fullföljda studier:
Ellen Lageholm, 073 205 25 57
Maria Willner Andersson, 070 212 52 96
Mikael Szanto, 073 409 12 95