bild

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 - 2030

I februari 2021 antogs en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland som gäller tio år framåt. Den visar behovet av att ställa om Västra Götaland till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Strategin pekar ut riktningen för vårt gemensamma arbete och konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Med avstamp i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 har Boråsregionen under hösten 2020 och våren 2021 arbetat med att ta fram en ny delregional utvecklingsstrategi för samma programperiod. Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 antogs på Direktionens sammanträde den 4 juni 2021 och ersätter Boråsregionens Tillväxt och utvecklingsstrategi 2014 – 2020.

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad anger riktningen för det delregionala utvecklingsarbetet 2021–2030 och samspelar med den regionala utvecklingsstrategin för samma period. Arbetet samordnades med Boråsregionens arbete med att ta fram en regional struktur- och framtidsbild där tre utmaningar identifierats; kompetensförsörjning, infrastruktur och digitalisering. Strategin vänder sig till alla parter som arbetar för regional utveckling och ska fungera som vägledning och inspiration för kommunerna och andra aktörer. Strategin styr kommunalförbundets prioriteringar inom det regionala utvecklingsarbetet och fördelningen av delregionala utvecklingsmedel.

Strategin har tagits fram i nära och bred dialog med de åtta medlemskommunerna genom dialogmöten med de kommunala nätverken, kommunledningar, kommunal referensgrupp, kommunchefsnätverket och i några politiska kommunstyrelser. Dialog och samtal har även förts med externa aktörer och samarbetspartners.

Genomförandeperioden
Med stöd av strategin och dess prioriteringar kan kommuner och kommunalförbund, tillsammans med organisationer, näringsliv och högskolan, initiera olika satsningar för att stimulera utveckling.