Boråsregionen

Redovisning och rekvirering av utvecklingsprojekt

Redovisning och rekvirering av projekt som beviljats utvecklingsmedel

Lägesrapport och delrekvirering
Minst en gång i halvåret ska du som driver ett projekt ansöka om utbetalning av medel. Ansökan ska lämnas in senast två månader efter aktuell rekvisitionsperiod. Vid varje ansökan ska du också skicka med en lägesrapport som beskriver vad som har genomförts inom ramen för projektet. Utbetalning kan även ske kvartalsvis.

Blankett för rekvisition, läges- och slutrapport finns nedan. I samtliga blanketter står det angivet vilka frågor som ska besvaras. Budget ska alltid fyllas i och bokföringsunderlag bifogas. Observera att alla bilagor måste inkomma i den fysiska versionen. Detta eftersom det är originalet som sparas och som vid eventuell revision granskas.

Informera alltid vid avvikelser, då projekt som inte följer beviljad ansökan kan bli återbetalningsskyldiga. Projektet/förstudien ska särredovisas separat i huvudmannens bokföring. Medel betalas ut mot tagna kostnader.

Slutrapport och slutrekvirering
I samband med ansökan om slututbetalning av medel ska en slutrapport skickas in. Slutrapporten och ansökan om utbetalning ska finnas hos oss senast två månader efter projektets slut. Blanketten är densamma som vid lägesrapportering och samtliga frågor ska besvaras, budget fyllas i och bokföringsunderlag bifogas.

Skickas till
Rekvisition och läges-/slutrapport skickas per post samt epost till:
Brev: Dokument skickas till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
E-post: Dokument skickas i word- eller rtf-format till info@borasregionen.se märkt ”Rekvisition + projektnamn” i rubrikhuvudet.

Redovisning och rekvirering av projekt som beviljats förstudiemedel

Rekvirering och slutrapportering av förstudiemedel ska ske senast två månader efter projektperiodens slut. Om projektperioden exempelvis är till den 31 december ska rekvisition och slutrapport inkomma senast den 28 februari. Vid slutrapportering ska samtliga frågor (1 till 11) samt ekonomi (12 till 14) besvaras. Slutrapporten ska svara på om behov finns av ett genomförandeprojekt, dess genomförbarhet samt om dess framtida arbetssätt.

Det finns möjlighet för förstudier att rekvirera 80 % av beviljade medel i förskott. Resterande 20 % utbetalas med slutrekvisition och slutrapport enligt ovan. Vid förskottsutbetalning ska fråga 1 till 2 samt ekonomi (12 till 14) besvaras. Om kostnader inte har upparbetats för samtliga medel vid rekvisition och slutrapport blir projekt återbetalningsskyldig.

Skickas till
Rekvisition och slutrapport av förstudiemedel skickas per post samt epost till:
Brev: Dokument skickas till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
E-post: Dokument skickas i word- eller rtf-format till info@borasregionen.se märkt ”Rekvisition och slutrapport av förstudie + projektnamn” i rubrikhuvudet.

För mer information
Kontakta Ellen Lageholm