Boråsregionen

Sök projekt- eller förstudiemedel

Projektmedel

Boråsregionen utlyser årligen utvecklingsmedel för samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Sjuhärad och som ligger i linje med Boråsregionens utvecklingsstrategi.

Utlysning 2022
Under 2019 tecknade Boråsregionen treåriga inriktningsbeslut för sina projektmedel och för att möjliggöra för projekten att i enlighet med inriktningsbeslutet avsluta sina projekt kommer Boråsregionen öppna upp för en begränsad utlysning av utvecklingsmedel för år 2022. Pågående utvecklingsprojekt inom områdena tillväxt, miljö och kultur som beviljats medel för år 2 2021 kan söka för år 3 2022. Detta innebär vidare att Boråsregionen inte utlyser delregionala utvecklingsmedel för nya utvecklingsprojekt.

Dokument

Utlysning 2023
Mer information om kommande utlysning för år 2023 kommer att läggas upp på denna sidan till hösten.

För mer information
Kontakta Ellen Lageholm


Förstudiemedel

Under perioden 16 februari - 31 mars 2022 går det att ansöka om förstudiemedel från Boråsregionen. Beslut om fördelning av förstudiemedel tas senast 30 april 2022.

En förstudie är en preliminär studie i ett första skede av ett projekt och ska ha inriktningen att resultatet kan ses som ett förslag till projekt och svara på om projektet går att genomföra och hur det ska genomföras. Tidsgränsen för förstudier är ett år.

Maxbelopp att söka är 100 000kr. Medel kan sökas inom tillväxt, miljö och kultur. Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 – 2030, Klimat 2030 och Boråsregionens kulturplan styr fördelning och prioritering av beviljade förstudier.

Resultatet av förstudien ska fungera som projektförslag och svara på hur projektet planeras att genomföras med utgångspunkt från ovan nämnda styrdokument. Tidsbegränsning är längst ett år och ett belopp på max 100 000 kr kan sökas.

Såhär söker du

  • För att ansöka om medel använder du blanketten Öppnas i nytt fönster.
  • Samtliga uppgifter i ansökan ska fyllas i
  • Ansökan ska skrivas under och skickas i original med post till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
  • Ansökan ska även skickas via e-post i word- eller rtf-format (ej pdf) till info@borasregionen.se, märkt ”Förstudieansökan 2022 + namn”