Boråsregionen

Sök projekt- eller förstudiemedel

Projektmedel

Boråsregionen utlyser årligen utvecklingsmedel för samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Sjuhärad och som ligger i linje med Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020. Just nu pågår revidering av Boråsregionens överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan med Västra Götalandsregionen för programperiod 2021-2024. Tills ny överenskommelse är antagen finns det ingen möjlighet att söka medel. Mer information kommer så fort politiska beslut är tagna.

Utlysning 2021
Fördelning av 2021 års medel beslutades på Direktionens sammanträde den 2020-10-23. Inga fler utlysningar kommer att ske under 2021.


Ny modell för fördelning av tillväxtmedel
Direktionen för Boråsregionen beslutade den 14 juni 2019 att genomföra en utlysning av delregionala tillväxtmedel 2020 enligt en ny behovsstyrd tillväxtmodell.

Beslutet innebär att projektmedel inom tillväxtområdet kan sökas för projekt som bidrar till att uppfylla insatser och mål som identifierats i den analys av näringslivets behov i SjuhäradPDF som genomförts. De utpekade prioriteringarna och behoven i analysen har omvandlats till konkreta insatser där genomförandet kan finansieras med tillväxtmedel. Syftet är att möta de utmaningar som pekats ut i behovskartläggningen.

De utmaningar som identifierats med förslag på insatser är

För mer information
Kontakta Ellen Lageholm

Dokument


Förstudiemedel

Just nu pågår revidering av Boråsregionens överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan med Västra Götalandsregionen för programperiod 2021-2024. Tills ny överenskommelse är antagen finns det ingen möjlighet att söka förstudiemedel. Mer information kommer så fort politiska beslut är tagna.

För mer information
Kontakta Ellen Lageholm