Boråsregionen

Sök projekt- eller förstudiemedel

Projektmedel

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Sjuhärad och som ligger i linje med Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020.

Begränsad utlysning för tillväxtmedel 2021
Pågående tillväxtprojekt inom områdena tillväxt, miljö och kultur som beviljats medel för år 1 och 2 under år 2020 kan nu söka för år 2 och 3. Detta innebär vidare att Boråsregionen inte utlyser delregionala tillväxtmedel för nya tillväxtprojekt för år 2021. Ansökningsperiod för projekt inom miljö och tillväxt är avslutad.

Sista ansökningsdag för projekt inom kultur är 9 oktober.


Ny modell för fördelning av tillväxtmedel

Direktionen för Boråsregionen beslutade den 14 juni 2019 att genomföra en utlysning av delregionala tillväxtmedel 2020 enligt en ny behovsstyrd tillväxtmodell.

Beslutet innebär att projektmedel kan sökas för projekt som bidrar till att uppfylla insatser och mål som identifierats i den analys av näringslivets behov i SjuhäradPDF som genomförts. De utpekade prioriteringarna och behoven i analysen har omvandlats till konkreta insatser där genomförandet kan finansieras med tillväxtmedel. Syftet är att möta de utmaningar som pekats ut i behovskartläggningen.

De utmaningar som identifierats med förslag på insatser är

Allmänna villkor för att söka medelPDF

Så här söker du

  • För att ansöka om medel använder du vår blankett nedan
  • Samtliga uppgifter i ansökan ska fyllas i
  • Ansökan ska skrivas under och skickas i original med post till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
  • Ansökan ska även skickas via e-post i word- eller rtf-format (ej pdf) till info@borasregionen.se, märkt ”Ansökan 2021 + projektnamn”.

Beslut
Beslut om tilldelning av samtliga medel tas av Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund vid sammanträdet 2020-10-23.

För mer information
Kontakta Ellen Lageholm

Dokument


Förstudiemedel

Såhär söker du

  • För att ansöka om medel använder du vår blankett nedan
  • Samtliga uppgifter i ansökan ska fyllas i
  • Ansökan ska skrivas under och skickas i original med post till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
  • Ansökan ska även skickas via e-post i word- eller rtf-format (ej pdf) till info@borasregionen.se, märkt ”Förstudieansökan 2020 + namn”

När kan man söka?

  • Det går att söka medel till förstudier två gånger per år, 30 april och 30 september.

Beslut
Beslut om tilldelning av förstudiemedel tas av ordförande i beredningen för hållbar regional utveckling (BH7).

För mer information
Kontakta Ellen Lageholm

Dokument