Boråsregionen

Sök projekt- eller förstudiemedel

Projektmedel

Boråsregionen utlyser årligen utvecklingsmedel för samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Sjuhärad och som ligger i linje med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 och Kulturplan för Boråsregionen 2020 - 2023. Ambitionen är att projekten ska åstadkomma effekter i hela delregionen och den gemensamma nyttan för Sjuhärad är vägledande. Utlysningen är en del av den överenskommelse som Boråsregionen tecknat med Västra Götalandsregionen med syfte att bidra till utveckling i hela Västra Götaland.

Information om utlysning 19 juni - 3 september
Boråsregionen öppnar upp för en begränsad utlysning av utvecklingsmedel för 2024 för de aktörer som beviljats ett inriktningsbeslut för 2023 med sista ansökningsdag 3 september 2023.

Den regionala kulturstrategin ska revideras inför kommande period från 2024 och parallellt pågår en utvärdering och revidering av Kulturplan för Boråsregionen som löper ut 2023. Beslut om ny kulturplan för Boråsregionen förväntas antas av Direktionen under hösten. Utlysningen av kulturmedel sker efter att Direktionen antagit den nya kulturplanen.

Dokument

Skickas till
Ifylld och underskriven ansökan skickas per post samt epost till:
Dokument: Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
E-post: Dokument skickas i word- eller rtf-format till info@borasregionen.se märkt ”Ansökan 2024 + projektnamn” i rubrikhuvudet.

Enbart projektägare som beviljats medel för 2023 kan ansöka i denna begränsade utlysning. Ansökan ska vara Boråsregionen tillhanda senast 3 september 2023.


Förstudiemedel

Fem förstudiemedel har beviljats medel för 2023. Nästa utlysning sker under våren 2024.

Läs mer >> Öppnas i nytt fönster.


Har du frågor?

Kontakta Ellen Lageholm