Boråsregionen

7H kompetens 2.0

Projektägare: HoloHouse
Beviljat bidrag: 315 000kr
Projektperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31
Kontaktperson: Elin Ekström

Syfte
Projektet syftar till att stärka Sjuhäradregionens tillväxt genom ökat fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi. Syftet genomförs genom aktiviteter som riktar sig både till näringslivet (SMEs) och kommunal verksamhet. De huvudsakliga verktygen för att nå de resultat och resultatmål som utpekas nedan är studentprojekt, e-learning program inom hållbarhet, workshopar, verktygslådor och kompetensförsörjningsprogram.

Fokusområde samt insats i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad som projektet ska möta
Projektet söker inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig delregion samt insatserna Länkningen till hela Västra Götalands innovationssystem och Förmåga att tillvarata tillväxtpotentialen i det befintliga näringslivet.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet avser att aktivt samverka med alla kommuner i Sjuhärad. Enligt ansökan är samtliga företag och kommuner som medverkar i projektet från Sjuhäradregionen och de flesta studenterna är från Högskolan i Borås. Alla kommuner bjuds in för att ta del av arbetet och de riktade insatserna. Högskolan i Borås lyfts upp som en av HoloHouses viktigaste samverkansaktörer i Sjuhärad och är en av delfinansiärerna. Samverkan sker också med de andra organisationerna som IUC Sjuhärad, Inkubatorn Borås, Drivhuset, Coompanion och Connect Väst.

Förväntat resultat
Projektet har fyra mätbara mål med kopplade indikatorer och nyckeltal. Totalt 40 antal företag som deltagit i något av delmomenten i kompetensförsörjningsprogrammet. Totalt 80 antal studenter som deltagit i en studentinsats, totalt 20 antal kommunanställda som genomgår e-learning och minst 4 kommuner samverkar med studenter.