Boråsregionen

STINA

Projektägare: IUC Sjuhärad
Beviljat bidrag: 400 000kr
Projektperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31
Kontaktperson: Jan Andersson

Syfte
Projektet syftar till att stärka Sjuhärads näringslivs innovations- och omställningsförmåga. Detta för att företagen ska vara relevanta, växande och livskraftiga över tid. Projektet syftar till att skapa bättre effekt, utväxling och uppväxling av utvecklingsinsatser, hos såväl enskilda företag som i hela innovationssystemet.

Fokusområde samt insats i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad som projektet ska möta
Projektet söker inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig delregion samt insatserna Länkningen till hela Västra Götalands innovationssystem och Förmåga att tillvarata tillväxtpotentialen i det befintliga näringslivet.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet avser att aktivt samverka med alla kommuner i Sjuhärad. Enligt ansökan kommer samverkan ske med näringslivsenheterna i samtliga Sjuhärads kommuner och projektet riktar sig till företag i hela Sjuhärad. Projektet kommer säkerställa spridningen av deltagande företag så att en geografisk bredd i Sjuhärad uppnås. Exempel på samverkan som lyfts i ansökan är informationsspridning och gemensamma företagsbesök. Arbetsmetoden kan även komma att användas på kommunala bolag som behöver utvecklas.

Förväntat resultat
Projektet har tre mätbara mål under projektperioden: 100 strategiska dialoger och behovsinhämtningar (företag), 20 tydliga målbilder och handlingsplaner (förflyttningsbilder) samt 10 goda exempel på företags förflyttningar.