Boråsregionen

Techarena Borås

Projektägare: E-handelsstaden Borås
Beviljat bidrag: 400 000kr
Projektperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31
Kontaktperson: Gustaf Juell-Skielse

Syfte
Projektets syftar till att stärka Boråsregionens profil inom "tech" med innovativa företag och regional tech-kompetens. Projektet bidrar till Högskolan i Borås strategier för digitalisering och profilering. Projektet bidrar också till en regionalt anpassad modell för forskningssamverkan kring datadriven innovation med hög spridningspotential till institutioner och grupper som dels forskar om digitalisering, dels arbetar med innovation som metod.

Fokusområde samt insats i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad som projektet ska möta
Projektet söker inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig delregion och insatsen Länkningen till hela Västra Götalands innovationssystem.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet avser att aktivt samarbeta med Borås, Svenljunga och Ulricehamn. E-handelsstaden Borås har i dagsläget 164 medlemmar och den övervägande majoriteten av dem har sitt säte i Sjuhäradsbygden. E-handelsstaden arbetar aktivt för att få med fler företag i föreningen och på att öka spridningen av medlemmar i hela Sjuhäradsbygden. Ett av syftena med Tech-arenan är att visa att bolagen i delregionen samarbetar inom tech/e-handel och att befästa Boråsregionen som Nordens e-handelsnav.

Förväntat resultat
Projektet har fyra mätbara mål. 30 antal deltagande företag, 10 antal deltagande forskare, 160 antal deltagande studenter samt tre antal innovationssprintar med vardera 10 företag, forskare och studenter.