Boråsregionen

Ungas delaktighet i Sjuhärad

Projektägare: Navet Science center
Beviljat bidrag: 732 500kr
Projektperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31
Kontaktperson: Eva-Maria Sandin

Syfte
Projektet syftar till att öka ungas delaktighet i samhället genom att utveckla metoder för ungdomsinflytande och att sprida dessa till fler aktörer. Projektet ämnar öka samverkan mellan kommunerna i Sjuhärad kring frågor som rör ungas delaktighet och framtidstro för att skapa en helhet över kommungränserna samt bidra till att öka tjänstepersoners kunskaper kring ungas delaktighet.

Fokusområde samt insats i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad som projektet ska möta
Projektet söker inom fokusområdet En socialt hållbar delregion och insatsen Främja tvärsektoriell samverkan mellan aktörer.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet avser att aktivt samverka med Borås, Mark och Svenljunga. Projektet ämnar koppla an till pågående utvecklingsarbete i de tre utvalda kommunerna.

Förväntat resultat
Projektet har fem mätbara mål: 10 antal utvecklade metoder för ungdomsinflytande, 20 antal testade metoder för ungdomsinflytande, 10 antal lokala aktiviteter för ungdomar, på initiativ av ungdomar, 50 antal genomföra fortbildningar för vuxna i beslutsfattande positioner samt 12 antal privata och/eller offentliga företag som samverkar.