Boråsregionen

Kompetensakademin

Projektägare: Stiftelsen Proteko / Nordiska Textilakademin
Beviljat bidrag: 1 000 000kr
Projektperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31
Kontaktperson: Christian Lundell

Syfte
Projektet syftar till att stärka Sjuhärads företag i att bli attraktivare som arbetsgivare och för ökade möjligheter att behålla befintlig samt locka till sig ny personal.

Fokusområde samt insats i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad som projektet ska möta
Projektet söker inom fokusområdet Strategisk kompetensförsörjning och insatsen Kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet avser att aktivt samverka med alla kommuner i Sjuhärad. Ansökan lyfter upp att projektet i dagsläget är förankrad hos IUC Sjuhärad, Stiftelsen Protekos huvudmän Borås Stad samt flera medlemmar i Kommunalförbundets KP-råd. Projektsökande har informerat och diskuterat med Business Region Borås, men lyfter att samverkan behöver djupare förankras med respektive kommun efter kartläggning. Projektet riktar sig till små och medelstora företag i hela Sjuhärad, oavsett bransch eller fysisk belägenhet. Tillsammans skapar detta förutsättningar att nå ut till deltagare i samtliga Sjuhäradskommuner, inom ett flertal branscher och därmed leda till långsiktig förändring för Sjuhärad som helhet.

Förväntat resultat
Projektet har fyra mätbara mål: 80 antal företag har deltagit vid informationsträff/workshop om nuläget och möjligheter för att hantera utmaningar med kompetensförsörjning. Ledning och/eller HR vid 40 företag har utbildats i ARUBA-modellen, varav 75% väljer att använda modellen aktivt. 15 företag utbildar anställda i syfte att använda validering som ett verktyg för att utveckla individers kompetens. Utifrån den kunskap som upparbetas inom projektet görs minst 2 ansökningar i syfte att starta kurser/utbildningar, t.ex. inom Yrkeshögskolan.