Boråsregionen

Kultur

Kultur utvecklar människan och samhället

Kultur och konst är, i alla dess dimensioner, en grundläggande komponent i hållbar utveckling. Som samhällssektor, genom det materiella och immateriella kulturarvet, genom kreativa branscher och olika former av konstnärliga uttryck, bidrar kulturen till ekonomisk utveckling, social och miljömässig hållbarhet. Som kunskapsresurs med mening och värderingar som genomsyrar våra liv, definierar kulturen också hur vi människor lever tillsammans, både på lokal nivå och i global skala.

Kulturen är följaktligen en källa till identitet, innovation och kreativitet. Och även om konsten strävar efter att sträcka sig ut i tid och rum så äger all kulturell verksamhet alltid rum också på en plats.

Kultur för människor samman

Konst och kultur kan leda oss till eftertanke, få oss att ifrågasätta hur vi uppfattar oss själva och andra. De kan också få oss att utforska nya utmanade frågor och tänka nytt. Kulturens arenor och mötesplatser skapar rum för samtal och relationsbyggen. Det gäller såväl eget skapande och amatörverksamhet som möten med ett professionellt konst- och kulturliv, såväl hemma och lokalt som utomsocknes och annorstädes. På så sätt kan ett starkt kulturliv bidra till att föra människor samman.

Det horisontella perspektivet

De kommunala förvaltningarnas övergripande samhällsplanering bygger på dialog med medborgarna, där ett kulturellt perspektiv bidrar till att lyfta fram och stärka mjuka värden, kreativa lösningar och skapar ett attraktivt samhälle att bo, leva och verka i. Det kulturella perspektivet bör därför skrivas in redan i målbeskrivningen av nya projekt och i all kommunal planering. Kultur bör vara ett horisontellt perspektiv i all kommunal verksamhet och planering, jämsides med jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och internationalisering. Ett kulturellt perspektiv ska finnas närvarande i alla kommunala beredningar och vara en självklar del av samhällsplaneringen.

Kommunerna står för den största delen av kulturens resurser i Sjuhärad och har därmed det kulturpolitiska ansvaret för huvuddelen av den offentligt finansierade kulturverksamheten i delregionen. Varje kommun beslutar om sin kulturpolitiska inriktning. All kulturverksamhet äger rum i en kommun.

Vi arbetar enligt den delregionala kulturplanen som du kan läsa mer om här:

Sjuhärads kulturplan 2024-2027

Klicka på de olika kulturflikarna för att läsa mer.