Boråsregionen

Smakresan

Projektägare: Bollbygds kommun
Beviljat bidrag: 120 000kr
Projektperiod: 2023-01-01 - 2024-06-30
Kontaktperson: Annika Eriksson

Syfte
Projektet syftar till att sammanföra aktörer och igenom detta tillsammans bidra till att utveckla platsens kulturella identitet, utbyta kompetenser och stärka det lokala områdets likväl som de enskilda aktörernas bärkraft. En stärkt bärkraft och soliditet hos aktörerna är en förutsättning för att platsen skall fortsätta utvecklas och på sikt även inspirera och gynna en kreativ utveckling på platsen. Ett av projektets syften är också att påbörja ett långsiktigt samarbete emellan inblandade kommuner och hitta en bra form för detta.

Målområde inom Kulturplan för Boråsregionen 2020–2023 som projektet ska möta
Projektet söker inom målområde Platsutveckling och besöksnäring.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet avser att aktivt samverka med Bollebygd, Borås och Mark. En stol del av projektet är samverkan med det lokala näringslivet. Detta genom dialog och möten. Enligt ansökan uppskattas också att inom projektet inkludera ett 30-tal kultur- och mathantverkare (företag eller föreningar) från de kommuner som samverkar.

Förväntat resultat
Projektet har två mätbara mål: Att synliggöra det utbud av kultur- och mathantverk som finns i området samt att tillsammans verka för en ökad spridning av detta med fokus på besöksnäring och att påbörja samverkan emellan kommunerna och att projektet skall bli starten på ett bestående samarbete.