Boråsregionen

Lokalekonomiska analyser för stärkt attraktionskraft

Projektägare: Coompanion Sjuhärad Ekonomisk Förening
Sökt bidrag: 331 000 kr
Beviljat bidrag: 331 000 kr
Projektperiod: 2020-01-01-2023-06-30
Kontaktperson: Kerstin Hallenrud

Insats: Sjuhärads attraktionskraft
Sjuhärads attraktionskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.

Syfte
Syftet är att stärka Sjuhärads attraktionskraft, öka samarbeten mellan kommuner och områden samt att stärka invånarnas känsla av stolthet för sin hembygd. Med hjälp av verktyget LEA¨* och efterföljande processtöd ska lokala ekonomier stärkas, hittills outnyttjade möjligheter för näringsliv
och besöksnäring ska identifieras och varje analys ska generera en rapport/handlingsplan som visar på vilket ekonomiskt utvecklingsutrymme som finns för att skapa nya arbeten, företag, underlag för
lokala initiativ och stärkt besöksnäring, underlag för politiska beslut, underlag för åtgärdsprogram, underlag för att söka finansiering, underlag för att arbeta med nya finansieringsformer.

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta
Insatsen kopplar an till målet om ”En region som syns och engagerar” och målet att ”Satsa på en internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen” i den regionala utvecklingsstrategin (VG2020) samt målet om att ”Sjuhärad ska synas och sticka för att skapa intresse och framtidsmöjligheter” i den delregionala utvecklingsstrategin.

Sjuhäradsperspektiv
Samverkanspartners är samtliga kommuner i Sjuhärad. Kommunernas ansvariga för näringslivsfrågor och landsbygdsutvecklare är kontaktade om projektet. Samverkan kommer att ske genom att projektet inledningsvis inventerar intressanta evenemang, lokala initiativ och naturliga kluster inom
geografiskt avgränsade områden. Denna inventering görs tillsammans med näringslivskontor, landsbygdsutvecklare och andra nyckelpersoner i samtliga kommuner. Då projektet har ett uttalat underifrånperspektiv kommer både näringsliv, föreningar, lokala krafter på orterna att vara viktiga
samarbetspartners. Den gemensamma nyttan för Sjuhärad är lyfta fram och visa på vilka
förutsättningar lokalsamhället erbjuder. De lokala ekonomier och resurser i Sjuhärad stärkas.

Förväntat resultat
En genomförd LEA med efterföljande framtagning av handlingsplan som med projektets hjälp sprids till övriga Sjuhärad ger kommunerna en förbättrad kännedom om varandras attraktionskraft. Genom ökad kännedom om lokala initiativ och resurser ökar möjligheterna till samverkansprojekt och
samarbeten mellan olika geografiska områden i Boråsregionen. Projektet leder till en hållbar
utveckling på landsbygden i Sjuhärad.

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Sjuhärads attraktionskraft?
För att kunna bibehålla en långsiktig utveckling är det viktigt för regioner att locka till sig människor och företag, och få dem att vilja stanna. Regionens förmåga att attrahera och behålla människor, oavsett om de ska bo, driva företag eller endast besöka är i hög grad sammankopplat med förutsättningarna för att ha en långsiktigt god utveckling. Boråsregionen ser ett behov av att arbeta för att stärka Sjuhärads attraktionskraft. Med Coompanions projekt lokalekonomiska analyser stärks
och synliggörs de lokala initiativ och resurser som finns på mindre orter i Sjuhärad vilket bidrar att stärka platserna och tillhandahålla verktyg som gynnar en hållbar utveckling.


* LEA är ett verktyg för lokalekonomiska analyser som företrädesvis används av lokala utvecklingsgrupper.
Detta statistiska underlag ger en uppfattning av förutsättningarna som lokalsamhället erbjuder. Underlaget ger
en statistisk bild av invånare, aktörer och aktiviteter. Verktyget LEA är en viktig del i samhällets fortsatta
utveckling. Dock ska den alltid användas med god lokalkännedom.