Boråsregionen

Projekt

Planerar du ett projekt som gynnar hela Boråsregionen? Då kan du söka projektmedel. Varje år delar förbundet ut tillväxtmedel till projekt och förstudier som gynnar utvecklingen och tillväxten i regionen. Finansiärer är Västra Götalandsregionen och kommunerna i Boråsregionen.

Projekten ska bidra till utveckling och tillväxt inom de nio prioriterade målfrågorna i Västra Götaland 2020. De prioriterade målfrågorna är inriktade på att skapa möjligheter för företagande och företagsutveckling, säkerställa nödvändig kunskap och kompetens, säkerställa tillgång till kommunikation och samverkan för invånarna, skapa en hållbar framtid genom miljödriven affärsutveckling samt att Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter.

Ny modell för fördelning av tillväxtmedel
Kommunalförbundet har antagit en ny modell för fördelning av tillväxtmedel som infördes 2020. Tillväxtmedlen fördelas inom tre områden: Spetsutveckling och profilering för Boråsregionen, kommungemensamma satsningar samt externa uppdrag.

Modell i fem steg:

1. Behovsdialog

2. Beslut om mål och uppdrag

3. Uppdragsbeställning

4. Beslut om tilldelning av uppdrag

5. Utvärdering av utfall


1. Behovsdialog

 • Modellens ambition är att förtydliga direktionens roll.
 • I behovsdialogen pekar direktionen ut vilka utmaningar/behov som ska lösas med tillväxtmedlen.
 • Prioriteringar görs utifrån VG2020, den delregionala strategin, en bild av näringslivets behov och en framtagen framtidsbild för Boråsregionen.
 • Framtagande av beslutsunderlag föregås av tjänstemanna- och politisk beredning.

2. Beslut om mål och uppdrag

 • I detta steg omvandlar kansliet de prioriteringar och behov som pekas ut i föregående steg till konkreta insatser/uppdrag.
 • Genomförande av dessa finansieras av tillväxtmedel.
 • Syftet för dessa är att lösa de utmaningar som pekas ut i föregående steg.
 • Uppdragen baseras på de kriterier för hur tillväxtmedel ska fördelas.

3. Uppdragsbeställning samt 4. Beslut om uppdrag

 • Innebär att beställa samt fatta beslut om ett uppdrag och tilldela detta till en utförare.
 • Utföraren kan vara extern eller intern, men samma struktur för mål kan användas.
 • Kan innebära att det görs en utlysning och sedan får utförare, i konkurrens, beskriva hur de ska lösa de behov som pekas ut.
 • En viss tid måste finnas mellan utlysning och beslut.

5. Utvärdering av utfall

 • Innebär att följa upp utfallet av de framtagna indikatorerna.
 • Detta ska ge en återkoppling till direktionen om hur de beställda insatserna framskrider och vilka resultat som uppnås
 • "Summan" av uppföljningar/utvärdering från de genomförda insatserna ger en bild av hur arbetet med att realisera tillväxtstrategins målsättningar framskrider.

Projektmedel

Förstudiemedel

Sök projekt- eller förstudiemedel

Redovisning och rekvirering

Projekt vi driver

Projekt vi stödjer