Boråsregionen

Projekt

Programperiod 2014 - 2020

Under programperioden 2014-2020 delade Boråsregionen ut utvecklingsmedel för projekt som gynnade utveckling och tillväxt i regionen. Fördelningen grundar sig i den överenskommelse som tecknats mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen syftar till att formera genomförandet av Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (VG2020). Överenskommelsen reglerar hanteringen av de medel som Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tillförs från Västra Götalandsregionens Regionutvecklingsnämnd (RUN), Kulturnämnd (KN) och Miljönämnd (MN).

De prioriterade målfrågorna var inriktade på att skapa möjligheter för företagande och företagsutveckling, säkerställa nödvändig kunskap och kompetens, säkerställa tillgång till kommunikation och samverkan för invånarna, skapa en hållbar framtid genom miljödriven affärsutveckling samt att Boråsregionen skulle synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter. Utvecklingsmedel kunde sökas inom tre områden: tillväxt, miljö och kultur.

För närvarande pågår ett antal samverkansprojekt som finansierats enligt programperioden 2014-2020. 2022 är tredje och sista året för projekten innan den nya programperioden implementeras.

Ny programperiod 2021 - 2030

I början av 2021 antogs en ny regional utvecklingsstrategi och en ny överenskommelse tecknades mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen syftar till att genomföra satsningar som bidrar till hållbar utveckling i länets samtliga kommuner med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2030 och Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023. Delar av medlen avsätts även med inriktning mot Klimat 2030 som en del i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Medlen avser bidra till lokalt och delregionalt inflytande och engagemang i det regionala
utvecklingsarbetet genom att kommunernas förutsättningar och möjligheter tas tillvara i de
satsningar som görs. På samma sätt avser medlen bidra till att delregionala satsningar
tydligare kan docka an till de regionala förutsättningar och möjligheter som finns.

I dagsläget finns inga möjligheter att söka projektmedel för regionala samverkansprojekt.


Projektmedel

Förstudiemedel

Sök projekt- eller förstudiemedel

Redovisning och rekvirering

Projekt vi driver

Projekt vi stödjer