Boråsregionen

Projekt

Programperiod 2021 - 2030

I början av 2021 antogs en ny regional utvecklingsstrategi och en ny överenskommelse tecknades mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen syftar till att genomföra satsningar som bidrar till hållbar utveckling i länets samtliga kommuner med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2021 - 2030 och Klimat 2030. Styrande för fördelning av utvecklingsmedlen kommer vara Utvecklingsstrategi för Sjuhärad och dess fem fokusområden samt Kulturplan för Boråsregionen.

Medlen avser bidra till lokalt och delregionalt inflytande och engagemang i det regionala utvecklingsarbetet genom att kommunernas förutsättningar och möjligheter tas tillvara i de satsningar som görs. På samma sätt avser medlen bidra till att delregionala satsningar tydligare kan docka an till de regionala förutsättningar och möjligheter som finns. För att beviljas medel måste de allmänna villkoren för delregionala utvecklingsmedel uppnås. Detta gäller både för genomförandeprojekt och för förstudieprojekt.

Vem kan söka projektmedel?
Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi och/eller social ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller organisation.

Urvalskriterier
För att beviljas medel ska projektet:

  • Ligga i linje med en eller flera prioriterade målfrågor för Sjuhärad
  • Ha ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv (den gemensamma nyttan för Sjuhärad ska vara vägledande)
  • Samverka med minst två kommuner och/eller kommunala bolag
  • Ha en tydlig finansiell långsiktighet redan vid ansökningstillfället
  • Använda medlen till i huvudsak projektledning och arbetsinsatser (ej investeringskostnader)
  • Boråsregionen kan endast bevilja medel för ett år i taget.

Finansiärer
Medlen är finansierade enligt 50/50 principen. Boråsregionen disponerar årligen 17,5 miljoner kronor, varav 14 miljoner i tillväxtmedel, 2 miljoner i miljömedel, 1 miljon i kulturmedel samt 0,5 miljoner i förstudiemedel. Medlen kommer från Boråsregionens medlemskommuner (8 mkr) samt från Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd (7,5 mkr), miljönämnd (1 mkr) och kulturnämnd (1 mkr).


Förstudiemedel

Projekt vi driver

Projekt vi stödjer