Boråsregionen

Arena Circular Hub

Projektägare: Science Park Borås/Högskolan i Borås
Beviljat bidrag: 2 800 000kr
Projektperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31
Kontaktperson: Erik Bresky

Syfte
Projektet syftar till att skapa en arena för grön omställning, cirkulär strukturomvandling genom att stötta företag och organisationer i skiftet till cirkulär ekonomi. Projektet ska utveckla, tillgängliggöra och konkretisera innovationer som kan användas i kommersiella lösningar på väntade och oväntade sätt. Lösningarna kan vara såväl prototyper/produkter som tjänster/processer.

Fokusområde samt insats i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad som projektet ska möta
Projektet söker inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig delregion samt insatserna Länkningen till hela Västra Götalands innovationssystem och Förmåga att tillvarata tillväxtpotentialen i det befintliga näringslivet.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet avser att aktivt samverka med alla kommuner i Sjuhärad. Företag och kommuner från hela Sjuhärad finns idag representerade i olika aktiviteter på parken. Med projektet ska ett mer strukturerat sätt säkra upp att alla Sjuhärads kommuner ska erbjudas aktiviteter. Ett fördjupat samarbete med kommunernas näringslivsenheter kommer att ingå i projektet.

Förväntat resultat
Projektet har tio mätbara mål. 4 bearbetning av projektförslag för projektansökningar, 4 ansökningar till nationella finansiärer, 4 bearbetning av projektidéer för prototyper och produkter, 4 nystartade delprojekt inom parken, 4 nya produkter, 10 nya prototyper, 20 innovationsrådgivning till entreprenörer/företag, 8 workshops med företag, 6 seminarier, 1500 besök i Smart Textiles Showroom.