Boråsregionen

Fossilfri Boråsregion 2.0

Projektägare: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Beviljat stöd: 1 000 000kr/år
Projektperiod: 2023-01-01-2023-12-31
Kontaktperson: Sandra Johansson

Syfte
Projektet syftar till att uppnå en Fossilfri Boråsregion genom att analysera och förstå behoven och utmaningarna avseende Sjuhärads energiförsörjning samt att ge kommuner och aktörer i kommunen verktyg att ställa om till fossilfrihet inom transport- och industrisektorn. Dessutom syftar projektet till att skapa förutsättningar för affärsutveckling och positionering inom fossilfrihet i Boråsregionen.

Fokusområde samt insats i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad som projektet ska möta
Projektet söker inom fokusområdet En cirkulär och hållbar delregion och insatsen Stimulera omställning till ett cirkulärt och fossiloberoende samhälle.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet avser att aktivt samverka med alla kommuner i Sjuhärad. Kommunala energibolag och elnätsbolag som Borås Energi och Miljö, Ulricehamns Energi, Herrljunga Elektriska med flera är involverade i projektet. Projektet kommer att kartlägga och föra dialog med näringslivsaktörer i kommunerna.

Förväntat resultat
Projektet har fem mätbara mål: 550 antal personer som fått ökad kunskap om energisituationen i Sjuhärad, fossilfria transporter samt omställning till en fossilfri industri via kompetenshöjande insatser. 8 antal kommuner inklusive aktörer i kommuner har fått en ökad förståelse för energisituationen i delregionen och påbörjat en omställning. 8 kommuner där det finns möjlighet att tanka eller ladda fossilfritt vid strategiskt utpekade platser som gynnar vardagen för medborgare, turism och näringsliv. 6 kommuner som har implementerat metoder för att ställa krav på hållbara transporter i upphandlingar, exempelvis avseende transportintensiva upphandlingar. 4 kommuner har påbörjat en omställning kring fossilfria arbetsmaskiner och tunga transporter.

Läs mer om projektet här