Boråsregionen

Affärsutveckling för besöksnäring och event

Projektägare: Näringsliv Ulricehamn AB
Beviljat bidrag: 330 933kr för år 2022
Projektperiod: 2020-07-01-2023-12-31
Kontaktperson: Helena Haglund

Insats: Sjuhärads attraktionskraft
Sjuhärads attraktionskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.

Syfte
Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att Ulricehamn som en del av Boråsregionen ska vara en attraktiv kommun att leva och verka i. Syftet är även att positionera Ulricehamn som en attraktiv
evenemangsort och stimulera små- och medelstora företag inom besöksnäringen att öka sin tillväxt.

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta
Insatsen kopplar an till målet om ”En region som syns och engagerar” och målet att ”Satsa på en internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen” i den regionala utvecklingsstrategin (VG2020) samt målet om att ”Sjuhärad ska synas och sticka för att skapa intresse och framtidsmöjligheter” i den delregionala utvecklingsstrategin.

Sjuhäradsperspektiv
Ulricehamns kommun och Borås stad samverkar i projektet genom näringslivsbolaget NUAB och Borås TME. Nyttan med projektet är att stärka besöksnäringen genom ökat antal gästnätter vilket kan leda till ökad inflyttning. Nyttan är också att stimulera företagen till etableringar i regionen. Det saknas en beskrivning av den gemensamma nyttan för Boråsregionen som arrangör av stora
idrottsevenemang. Det är endast två kommuner som direkt är involverade i projekt men det är främst utformat som en lokal satsning.

Förväntat resultat
Det förväntade resultatet av projektet är att antalet etableringar av företag i regionen jämfört med övriga Västra Götaland förväntas öka. Stoltheten hos invånarna i Sjuhärad förväntas också öka.

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Sjuhärads attraktionskraft?
Stora idrottsevenemang som Världscupen i längdskidor har en attraktionskraft med möjlighet att locka till sig besökare och investeringar till regionen. Regionens besöksnäring spelar en viktig roll
genom att fungera som ett ”skyltfönster” och att vara med och forma bilden av Sjuhärad som en plats man som besökare även vill leva och verka i. Världscupen i längdskidor i Ulricehamn har fått mycket publicitet och uppmärksammats både nationellt och internationellt. Det är lite oklart exakt
vad som ska göras och det saknas en beskrivning av innehåll och teman i aktiviteterna. Målgrupp och resultat är vagt beskrivna och behöver förtydligas.


* Bidrag beviljas under förutsättning att medel avsätts för att identifiera och dokumentera
arrangemangets och värdskapets framgångsfaktorer och erfarenheter samt hur dessa ska spridas för
att bidra till regional utveckling inom besöksnäringen i Boråsregionen