Kontaktpersoner

Bild Sandra

Joel Böhm

0721-56 56 52

joel.bohm@borasregionen.se

Bild Sandra

Sandra Johansson

0733-34 22 54

sandra.johansson@borasregionen.se

Bild Sandra

Angelica Rennerfelt

angelica.rennerfelt@fyrbodal.se

GreenFleets

Green Fleets driver på omställningen av transportmedel

Transportsektorn har stor potential i den gröna omställningen. Kommunerna har en stor roll i att sätta fart på den gröna omställningen av transporter, eftersom de har flera strängar att spela. Kommunerna har både stora fordonsflottor med olika typer av fordon, och kan därför driva marknaden över ett brett utbud genom att konvertera sina egna fordon internt, men också genom att internt minska behovet av fordon.

Kommuner ansvarar också gemensamt för många fordon i samband med de anbud och avtal som ingås i regi av kommunens verksamhet. Dessa fordon ägs av privata operatörer, men kommunen kan bidra till att motivera grönare transporter via krav och kriterier.

Därför har danska och svenska partners initierat ett projekt med ekonomiskt stöd från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kallat GreenFleets, som ska fördjupa sig i denna agenda och tillsammans hitta hållbara sätt att anpassa flottorna.

Förprojekt visade potential

Genom ett förprojekt har ett antal utmaningar identifierats kring effektivisering och grön omställning av kommunala fordon på landsbygden men också att driva på den gröna omställningen av fordon på den privata marknaden.

För det första finns det större avstånd, lägre befolkningstäthet och mindre pengar och resurser tillgängliga i landsbygdskommunerna i Danmark och Sverige. Om vi ​​ska kunna lyfta den gröna omställningen av transporter måste vi ha ett resurslyft som kan stödja kommunerna i dessa regioner att tänka smartare och effektivisera, lätta på interna och externa barriärer och öka medarbetarnas kunskaps- och kompetensbas.

I projektet arbetar man med omställning av kommunernas interna fordon och gröna transporter genom anbud och avtal. Men också att effektivisera kommunernas interna fordon och de interna strukturerna i kommunerna. Genom detta kommer vi att införa nya lösningar, verktyg och processer för att kunna övervinna de utmaningar och barriärer vi har identifierat och stött på på vägen.

Samarbete mellan länder och kommuner stärker resultaten

I förprojektet blev det tydligt att den mest effektiva gröna omställningen av transporter sker i ett samarbete över landsbygdskommunerna i Danmark och Sverige. Det finns enhetliga egenskaper och en gemensam potential för att lyckas i detta arbete. Dessutom finns goda erfarenheter och lösningar hos enskilda kommuner över länder där vi kan lära av varandra och ta tillvara på den kunskap som redan finns.

Det är väsentligt för resurssvaga organisationer att man inte behöver uppfinna och driva förändringen själv, varför det också är bra för transnationellt samarbete. En uppföljningsgrupp av likasinnade kommuner kommer också att etableras som vi förväntar oss kommer att tillföra stort värde, både för att få sparring och erfarenheter från andra, men också för att kunna ta emot de erfarenheter och lösningar som skapats genom projektet GreenFleets.


Greenfleets är ett projekt mellan danska och svenska partners som syftar till att stärka kommunerna i den gröna omställningen av fordon och arbetsmaskiner. Projektet finansieras Interreg ÖKS och Västra götalandregionen. Aalborg är leadparter och Fyrbodal är ansvarig på den svenska sidan.


Projeket är en del i kommunalförbundets satsning Fossilfri Boråsregion och stärker upp arbetet som har pågått sedan 2020 med att ställa om transportsektorn. Genom att samverka med nya och gamla partners kommer projektet bistå med ny kunskap och nya verktyg till kommunerna i Sjuhärad.

 


Interreg ÖKS
VGR logga


Kort Fakta

Länder: Sverige, Danmark

Insatsområde: Transport och mobilitet

Period: 1 januari 2024 - 31 december 2026

Finansiärer: Interreg ÖKS och VGR

Budget: 3 694 000 EUR

Beviljade EU-medel: 2 216 400 EUR

Lead partner: Aalborg Kommune

Partner: Aalborg Universitet, Forenede Danske El-bilister (FDEL), Hjørring Kommune, Skive Kommune, Dalsland Miljö- och Energiförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Högskolan i Halmstad, Boråsregionens Sjuhärads Kommunalförbund.


Information, metoder och verktyg

 

 

Arbetsmaskiner

Här finner ni information kring arbetsmaskiner.

Biogas/vätgas

Här finner ni information
kring biogas och vätgas.

Laddinfrastruktur

Här finner ni information kring laddinfrastruktur.

Månadswebinarierna

Sista torsdagen varje månad arrangerar projektet månadswebinarier. Här hittar du information från dessa.

Upphandling

Här finner ni information kring upphandling.

Nyheter

Här hittar du nyheter
kring projektet.

Läs mer >